Szukaj

Regulamin

Sklep Internetowy grzejdobrze.pl działający pod adresem grzejdobrze.pl jest prowadzony przez Marcin Krawczyk z siedzibą pod adresem: ul.Kochanowskiego 24/3 32-600 Oświęcim wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 121210229 , posiadającą NIP: 628-20-78-831, zwaną w niniejszym regulaminie Grzejdobrze.pl

§ 1 Dane kontaktowe

biuro@cheapheat.pl , sprzedaz@cheapheat.pl , wspolpraca@cheapheat.pl

 1. Informacje o produktach w sklepie grzejdobrze.pl m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 2. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem grzejdobrze.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną lub prawną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; DNI
 4. ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez grzejdobrze.pl do realizacji;
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest grzejdobrze.pl do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez grzejdobrze.pl;
 9. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez grzejdobrze.pl, prezentowana w sekcji „koszyk” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 10. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 11. KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez grzejdobrze.pl koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 12. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 13. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 14. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez grzejdobrze.pl do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 15. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie grzejdobrze.pl W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.
 16. WŁAŚCICIEL – Właścicielem projektu Grzejdobrze.pl i Ekotaniegrzanie.pl jest Marcin Krawczyk z siedzibą pod adresem: ul.Kochanowskiego 24/3 32-600 Oświęcim wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 121210229 , posiadającą NIP: 628-20-78-831

§ 3 Rejestracja i składanie zamówień

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient składa grzejdobrze.pl ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

  1. Produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;

  2. Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

  a. Imię i Nazwisko Klienta

  b. Nazwę firmy (opcjonalnie)

  c. Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;

  d. Aktywny adres e-mail Klienta;

  e. Aktywny numer telefonu Klienta;

1.sposób zapłaty.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

3. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu grzejdobrze.pl wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. grzejdobrze.pl może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

5. grzejdobrze.pl nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 Anulowanie zamówienia przez Klienta

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do grzejdobrze.pl na adres biuro@cheapheat.pl pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 Umowa sprzedaży

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci grzejdobrze.pl Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym grzejdobrze.pl w przypadku płatności bezpośrednich.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 17 zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 17 uznaje się za niezastrzeżony.
 4. Zamówienie z kategorii Folie Grzewcze lub Akcesoria lub Termostaty jest przygotowywany indywidualnie dla każdego klienta. Rozumieć przez to należy, że długość foli zostaje spersonalizowana zgodnie z zamówieniem dokonanym przez klienta. Po dokonaniu opłaty za zamówienie tym samym spełnieniem warunku umowy sprzedaży zamówienia z wyżej wymienionych działów nie ulegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty nie personalizowanie. tzn. Produkty, które są sprzedawane w opakowaniach jako sztuki lub pełnometrażowe odcinki miary, kompletny produkt np: Taśma samoprzylepna, puszka podtynkowa, kleszcze zaciskowe, kabel 100 m. Itd.

§ 6 Ceny produktów

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Ceny na stronie grzejdobrze.pl podane są w PLN, EUR lub USD.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „Koszyk” w sekcji „koszyk” po

  wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

 4. W grzejdobrze.pl może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 Formy płatności

 1. Zapłaty można dokonać:

  I. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),

  II. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora DotPay, III. Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje grzejdobrze.pl ,

  III. Przelewem na konto bankowe grzejdobrze.pl

  PLN PL58 2490 0005 0000 4500 7869 8926 USD

  PL92 2490 0005 0000 4600 5698 2584 EUR

  PL 43 2490 0005 0000 4600 2048 8574

  Paint-Thickness.com Marcin Krawczyk.

 1. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Grzejdobrze.pl potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
 2. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez grzejdobrze.pl do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez grzejdobrze.pl lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

§ 8 Dostawa Zamówienia

 1. grzejdobrze.pl realizuje dostawy zamówionych produktów:
 2. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.
 3. Zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.
 4. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie na naszej stronie w zakładce Płatność.
 5. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej lub Poczty, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z grzejdobrze.pl przez e-mail: biuro@cheapheat.pl potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

§ 9 Realizacja zamówienia

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto grzejdobrze.pl nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od grzejdobrze.pl informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 Wymiana towaru

 1. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa.
 2. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do grzejdobrze.pl najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
 3. W przypadku otrzymania od grzejdobrze.pl potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
 4. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.
 5. Wymiana dotyczy produktów nie personalizowanych zgodnie z opisem w § 5 Umowa sprzedaży pkt. 4 niniejszego regulaminu.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:

  1. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy biuro@cheapheat.pl

  2. grzejdobrze.pl podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

  3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt grzejdobrze.pl na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

  4. grzejdobrze.pl wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 12 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.)KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym grzejdobrze.pl
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 42 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Grzejdobrze.pl pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres grzejdobrze.pl wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep grzejdobrze.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. grzejdobrze.pl
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne grzejdobrze.pl zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym grzejdobrze.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. grzejdobrze.pl może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2019 .

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj